NEO INDUSTRIAL OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 10.8.2017 klo 15:00: Neo Industrial: Liikevaihto kasvoi merkittävästi, liiketulos jäi edellisvuotta pienemmäksi

Julkaisupäivä:
10.8.2017

luokka:
Puolivuosikatsaus

Tammi–kesäkuussa
-Konsernin liikevaihto oli 58,0 miljoonaa euroa (50,2 miljoonaa)
-Liiketulos oli 2,3 (3,9) miljoonaa euroa.
-Kaapelitoimialan liiketulos oli 3,0 (4,3) miljoonaa euroa
-Katsauskauden tulos oli 1,2 (2,3) miljoonaa euroa


TOIMITUSJOHTAJA RALF SOHLSTRÖM:

Onnistuimme hyvin tehtaiden kuormittamisessa ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Toisella vuosineljänneksellä maakaapelointiprojektien myöhästymiset aiheuttivat tilausten siirtymisiä, joiden takia liikevaihto kasvoi tavoiteltua vähemmän osan toimituksista siirryttyä kolmannelle vuosineljännekselle. Viime syksystä alkanut raaka-ainehintojen turbulenssi on tuonut epävarmuutta markkinoille. Toteutunut myyntikate jäi odotuksista. Hintojen korotusten odotetaan vaikuttavan positiivisesti kannattavuuden kehittymiseen toisella vuosipuoliskolla.   

Tuotekehitykseen ja markkinointiin on panostettu alkuvuoden aikana. Reka Kaapelin uuden LiteRex-asennuskaapelituoteperheen lanseeraus on saanut hyvän vastaanoton markkinoilla turvallisuutensa, helppokäyttöisyytensä ja ympäristöystävällisyytensä ansiosta. Lisäksi Reka Kaapeli on siirtynyt valmistamaan uuden CPR-direktiivin mukaan paloluokitettuja kaapeleita määräaikaan 1.7.2017 mennessä.
 

AVAINLUVUT

 1-6/20171-6/20161-12/2016
Liikevaihto, milj. euroa58,050,2101,0
Liiketulos, milj, euroa2,33,95,9
Katsastuskauden tulos, milj. euroa1,22,33,3
Tulos/osake, euroa0,200,380,55
Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI)20,47,822,6
IAS 19 oikaistu omavaraisuusaste, %23,319,122,0


Raaka-ainehintojen korotukset saatiin vasta viiveellä myyntihintoihin ja siitä johtuen liiketulos jäi edellisvuodesta.

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Neo Industrialin rahoitusriskejä ovat valuutta-, korko-, hyödyke-, maksuvalmius-, luotto- ja sijoitustoiminnan markkinariskit. Rahoitusriskejä ja niiden suojaustoimenpiteitä on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa. Yhtiön tulevaisuuden riskitekijät liittyvät sen toimialayhtiöiden liiketoiminnan kehitykseen.

Kaapelitoimialan liiketoiminnan merkittävimmät riskit liittyvät markkinatilanteen kehittymiseen, raaka-aineiden ja valuuttojen hintavaihteluihin sekä käyttöpääoman hallintaan eri tilanteissa. Suurten kausivaihtelujen aikana tavarantoimittajien maksuehdot vaikuttavat olennaisesti kykyyn rakentaa riittävät varmuusvarastot kilpailukykyisen toimitusajan varmistamiseksi. Kausivaihteluiden vaikutusta tehtaiden kuormitustilanteeseen pyritään myös tasaamaan toimintamallien kehittämisellä.

Kaapelitoimialan avainraaka-aineita ovat metallit (kupari ja alumiini) ja muovit. Metallien ostoissa käytetään osittaista hintasuojausta hyödykejohdannaisten avulla. Metallien osalta on tärkeää sekä metallien dollarimääräisen hinnan että USD/EUR valuuttakurssisuhteen kehitys.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Katsauskauden jälkeen ei ole ollut olennaisia tapahtumia.

LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Rakentaminen on edelleen hyvällä tasolla päämarkkina-alueillamme. Johto uskoo  sähköverkon rakentajien jatkavan maakaapeloinnin investointeja jakeluvarmuuden parantamiseksi. Liikevaihdon arvioidaan vuonna 2017 kasvavan selvästi edellisestä vuodesta. Raaka-ainehintojen korotukset saatiin vasta viiveellä myyntihintoihin ja sen vuoksi liiketuloksen arvioidaan vuonna 2017 jäävän edellisen vuoden tasolle.  

PUOLIVUOSIKATSAUKSEN JULKISTAMISMENETTELY

Tämä tiedote on tiivistelmä Neo Industrialin vuoden 2017 ensimmäisen vuosipuoliskon puolivuotiskatsauksesta. Koko katsaus taulukoineen on tämän pörssitiedotteen liitetiedostona ja nähtävissä yhtiön verkkosivuilla
osoitteessa www.neoindustrial.fi.
 
Hyvinkäällä 10.8.2017

Neo Industrial Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja  Ralf Sohlström, puh. 040 770 2720


Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kehittymistä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana ”uskoa”, ”olettaa”, ”tulevat” tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista.

Tällaisia tekijöitä ovat mm. 1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, uusien tuotteiden kysyntä, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; 2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja 3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvu tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset.

 

Neo Industrial Oyj:n strategiana on investoida pääasiassa teollista liiketoimintaa harjoittaviin ja keskenään synergiaetuja tarjoaviin yrityksiin. Yhtiön tavoitteena on kehittää ostettuja yrityksiä aktiivisella omistajuudella ja luoda niihin lisää arvoa. Tuottoa sijoitukselle syntyy osinkona ja arvonnousuna. Neo Industrialin B-osake noteerataan NASDAQ Helsingin päämarkkinalla. Neo Industrialin teollisena toimialana on kaapeliteollisuus.
 

NeoIndustrial_Puolivuosikatsaus_H12017.pdf

Yhteystiedot

Osoite: Neo Industrial Plc PL 12, 05801 Hyvinkää Käyntiosoite: Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää