Digia Oyj - Pörssitiedote DIGIA JULKISTAA QT GROUP OYJ:N JAKAUTUMISESITTEEN SEKÄ VAHVISTAA QT GROUP OYJ:N TALOUDELLISET TAVOITTEET, STRATEGISET ALOITTEET, LÄHIAJAN NÄKYMÄT JA CARVE-OUT-TIEDOT

Julkaisupäivä:
 04.03.2016

luokka:
 Pörssitiedote

Helsinki, 2016-03-04 11:50 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Digia Oyj Pörssitiedote 4.3.2016 klo 12.50

 

DIGIA JULKISTAA QT GROUP OYJ:N JAKAUTUMISESITTEEN SEKÄ VAHVISTAA QT GROUP OYJ:N TALOUDELLISET TAVOITTEET, STRATEGISET ALOITTEET, LÄHIAJAN NÄKYMÄT JA CARVE-OUT-TIEDOT


Digia Oyj julkistaa tänään jakautumisesitteen, joka on laadittu Qt Group Oyj:n puolesta Digian osittaisjakautumisen toteuttamiseksi ja Qt Groupin osakkeiden listauksen hakemiseksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla.

Digia Oyj:n hallitus hyväksyi 16.12.2015 osittaisjakautumista koskevan jakautumissuunnitelman. Suunnitelman mukaan Digia jakautuu siten, että kaikki Digian Qt-liiketoimintaan liittyvät varat, velat ja vastuut siirtyvät jakautumisessa syntyvälle yhtiölle, jonka nimeksi on suunniteltu tulevan Qt Group Oyj. Digian Kotimaa-liiketoiminta jää Digialle.

Digian hallitus esittää, että jakautuminen ja jakautumissuunnitelma hyväksytään varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka on suunniteltu pidettäväksi 16.3.2016. Osittaisjakautumisen täytäntöönpanon odotetaan tulevan rekisteröidyksi 1.5.2016 ja kaupankäynnin osakkeilla alkavan 2.5.2016.

Jakautumisesitteen julkistus

Finanssivalvonnan hyväksymä jakautumisesite on tästä päivästä alkaen saatavilla Digian verkkosivuilla osoitteessa www.digia.com/jakautuminen. Jakautumisesite julkaistaan suomeksi.

Tämä tiedote sisältää myös Digian hallituksen vahvistamat Qt Groupin taloudelliset tavoitteet, strategiset aloitteet, lähiajan näkymät, keskeiset historialliset carve-out-taloudelliset tiedot sekä Qt:n viimeaikaisen kehityksen ja merkittävät muutokset taloudellisessa asemassa. Tietoja on kuvattu tarkemmin jakautumisesitteessä.

Taloudellinen tiedottaminen

Qt Group Oyj julkaisee puolivuotiskatsauksen kunkin tilikauden kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta. Tämän lisäksi Qt Group julkistaa jatkossa tilikauden kolmelta ja yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta kevyemmän johdon osavuosiselvityksen. Päätös perustuu 26.11.2015 voimaan tulleeseen arvopaperimarkkinalain muutokseen, jonka myötä arvopaperimarkkinalaista on poistunut velvollisuus julkistaa osavuosikatsaus tilikauden kolmelta ja yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta.

Digia julkaisee vuoden 2016 ensimmäistä vuosineljännestä koskevan osavuosikatsauksen yhteydessä 29.4.2016 Qt:n keskeisimmät luvut ensimmäiseltä kvartaalilta vertailulukuineen erillisellä pörssitiedotteella.

Qt Group julkaisee taloustiedottamisen kalenterin jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen.

Taloudelliset tavoitteet

Digian hallitus on asettanut Qt:lle tavoitteeksi vähintään sulautettujen laitteiden ohjelmistokehitystyökalumarkkinoiden kasvun mukaisen liikevaihdon kasvun. Vuonna 2014 sulautettujen laitteiden ohjelmistokehitystyökalujen markkinan arvioitiin kasvavan vuosittain noin 8–10 prosenttia ainakin vuoteen 2020 saakka. 

Keskeiset strategiset aloitteet

Qt pyrkii saavuttamaan strategiset tavoitteensa toteuttamalla seuraavat keskeiset strategiset aloitteet:

• Investoinnit sulautettujen järjestelmien kehittämisen tehostamiseen

Qt-teknologia soveltuu erinomaisesti sulautettujen järjestelmien kehittämiseen, ja tätä kilpailuetua Qt pyrkii edelleen kehittämään. Kehittämisen painopistekohdealueina ovat muun muassa kehitystyökalut, tuki uusille ohjelmisto- ja laitteistoteknologioille ja lisätoiminnallisuudet muun muassa käyttöliittymien luontiin. Merkittävä kehitysfokuksessa oleva osa-alue on myös sulautettujen järjestelmien valmistajille tarjottava mahdollisuus omien sovelluskehitysympäristöjen tarjoamiseen ja omien sovellusekosysteemien luontiin.

• Lisensointi avoimen lähdekoodin lisensseillä

Qt-teknologia on lisensoitu kaupallisen lisenssin lisäksi myös avoimen lähdekoodin lisensseillä, mikä mahdollistaa teknologian leviämisen laajalle käyttäjäjoukolle. Käytössä olevat avoimen lähdekoodin lisenssit vaihtelevat jonkin verran Qt:n eri versioiden ja komponenttien osalta. Qt:n versioon 5.6 asti pääosa komponenteista ja työkaluista on lisensoitu kaupallisen lisenssin lisäksi valinnaisesti joko LGPLv2.1-, LGPLv3- tai GPLv3-lisensseillä. Vuoden 2016 toisella neljänneksellä julkaistavaksi suunnitellusta Qt 5.7 -versiosta alkaen valittavissa olevat avoimen lähdekoodin lisenssit muuttuvat siten, että pääosa komponenteista on lisensoitu valinnaisesti joko LGPLv3-, GPLv2- tai GPLv3-lisensseillä, sekä työkalut ja osa laajennuskomponenteista ainoastaan GPLv3-lisenssillä.

Tarjolla olevista Qt:n avoimen lähdekoodin lisensseistä tällä hetkellä eniten käytetty on LGPLv2.1, joka tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden kehittää omia ohjelmistoja ilman vaatimusta jakaa sen lähdekoodia. LGPLv2.1-lisenssin käyttäjä voi itse määrittää haluamansa lisenssin omalle ohjelmistolleen, kunhan huolehtii, että LGPLv2.1-lisenssin edellyttämät asiat on tehty. LGPLv3 on uudempi versio lisenssistä, jossa käyttäjän oikeudet hyödyntää käyttämiään avoimen lähdekoodin komponentteja on säännelty LGPLv2.1-lisenssiä tarkemmin ja tiukemmin.

Qt:n version 5.7 myötä avoimen lähdekoodin lisensointi muuttuu siten, että LGPLv2.1-lisensointi poistuu ja LGPLv3-lisenssistä arvioidaan tulevan merkittävin avoimen lähdekoodin lisenssi. Tämä lisenssimuutos on Digian hallituksen näkemyksen mukaan tarpeen sen vuoksi, että LGPLv3-lisenssi selkeyttää seikkoja, jotka ovat jääneet tulkinnanvaraisiksi LGPLv2.1 osalta. Lisenssimuutoksen myötä avoimen lähdekoodin käytön pelisäännöt selkeytyvät: jaeltaessa laitteita, joissa hyödynnetään avointa lähdekoodia, on jakelijan tarjottava käyttäjille aito mahdollisuus avoimen lähdekoodin toiminnallisuuksien päivittämiseen laitteen käyttöönoton jälkeen. Myös patentteihin liittyvät käytännöt selkeytyvät, eli avointa lähdekoodia hyödynnettäessä hyödyntäjä sitoutuu olemaan vetoamatta mahdollisiin patentteihinsa rajoittaakseen avoimeen lähdekoodiin perustuvien ohjelmistojen hyödyntämistä LGPLv3-lisenssin ehtojen mukaisesti. Digian hallitus uskoo, että lisenssimuutos on omiaan tukemaan Qt:n kaupallisen lisenssin myyntiä, kun monet teolliset toimijat tulevat jatkossa uudelleenarvioimaan avoimen lähdekoodin soveltuvuutta toimintaansa. Muutoksella ei ole vaikutusta aiemmin julkaistuihin Qt-versioihin.

• Myyntiverkoston kasvattaminen

Qt pyrkii laajentamaan myyntiverkostoaan sekä lisäämällä Qt:n omia toimipisteitä että lisäämällä jälleenmyyjien määrää. Omien toimipisteiden osalta tarkoitus on kattaa maantieteellisesti Qt:n suurimmat markkina-alueet, jotka ovat tällä hetkellä Yhdysvallat, Saksa, Kiina, Korea ja Japani. Jälleenmyyjäverkostoa pyritään kasvattamaan erityisesti maissa, joissa liiketoimintapotentiaali on pienempi tai joissa paikalliset toimintatavat tai markkina poikkeavat merkittävästi nykyisistä Qt:n toimintatavoista tai markkinoista. Jälleenmyyntiverkostoa pyritään laajentamaan myös teknologiakumppaneihin, jotka toimivat itse globaalisti tai joilla on oma jakeluverkosto.

Myyntiverkostoa pyritään tehostamaan myös internetin kautta tehtävän jakelun kasvattamisen kautta. Tällä hetkellä Digian hallituksen näkemys kuitenkin on, että itsepalveluun perustuvan myyntikanavan merkitys liiketoiminnalle on rajallinen.

Qt:n lähitulevaisuuden näkymät

Digian hallituksen arvion mukaan Qt-liiketoiminnan palveluiden kysyntä on ajankohtaan ja yleiseen markkinatilanteeseen nähden kohtuullisella tasolla ja Digian hallitus odottaa Qt-liiketoiminnan kysynnän kasvun jatkuvan myös suurasiakasmarkkinassa. Sopimusten läpimenoajat ovat tässä markkinassa kuitenkin erittäin pitkiä, tyypillisesti kestoltaan noin 6–18 kuukautta, mikä saattaa aiheuttaa merkittävääkin heilahtelua vuosineljännesten välisessä liikevaihdossa ja etenkin kannattavuudessa.

Qt:n liiketoiminnan kehittämispanostus kohdistuu lähitulevaisuudessa erityisesti sulautettuihin järjestelmiin autoteollisuus-, digi-TV- ja teollisuusautomaatio-alueilla. Lisäksi tuotekehityksessä panostetaan sulautettujen järjestelmien rakentamisessa tarvittaviin lisäarvo-ominaisuuksiin sekä työkaluihin. Sulautettuihin järjestelmiin liittyvän myynnin kasvu heijastuu myös liiketoiminnan ansaintalogiikkaan. Lisenssitulot sulautettuihin järjestelmiin liittyvästä myynnistä kertyvät pidemmän ajan kuluessa kertasuoritteisten lisenssimaksujen sijasta.

Digian hallitus arvioi, että sulautettuihin järjestelmiin liittyvä myynnin kasvu alkaa vaikuttaa Qt:n liikevaihdon kehitykseen erityisesti vuodesta 2018 eteenpäin. Digian hallitus arvioi Qt:n liikevaihdon kasvun olevan maltillista vuonna 2016 ja kasvun hidastuvan edellisvuoden kasvuluvuista. Vuonna 2015 Qt:n liikevaihto kasvoi valuuttakurssimuutosten tukemana noin 32,0 prosenttia. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta kasvu oli noin 25,5 prosenttia edellisvuoden vertailuluvuista. Valuuttakurssivaihteluilla, erityisesti Yhdysvaltain dollarin ja euron välillä, saattaa jatkossakin olla merkittävää vaikutusta Qt:n liikevaihdon kehittymiseen, mutta Digian hallitus arvioi vaikutusten joka tapauksessa jäävän vuonna 2016 edellisvuotta pienemmäksi.

Qt:n itsenäistymiseen Digiasta erilliseksi omaksi pörssiyhtiökseen liittyy merkittäviä sekä kertaluonteisia että jatkuvia kustannuksia, jotka tulevat jatkossa rasittamaan Qt:n liiketoiminnan kannattavuutta. Digian hallitus arvioi, että Qt:n liikevoitto tulee vuonna 2016 olemaan selvästi tappiollinen, mutta parantuvan 2016 jälkeen liikevaihdon kehityksen myötä. Jatkossakin kannattavuuden kehitykseen vaikuttaa kuitenkin myynnin kehittämiseen ja sitä kautta kasvun edellytysten luomiseen tähtäävät panostukset.

Qt:n carve-out-taloudelliset tiedot

Laatimisperusta

Qt-konsernin carve-out-tilinpäätökset 31.12.2015 ja 31.12.2014 päättyneiltä tilikausilta on laadittu yhdistelemällä (”carve-out”) niiden juridisten yhteisöjen ja liiketoimintayksikköjen tuloslaskelmat, laajat tuloslaskelmat, taseet ja rahavirrat, jotka ovat kuuluneet Qt-liiketoimintoihin Digian konsernitilinpäätöksissä, ja jotka eriytetään Digiasta ja tulevat muodostamaan Qt-konsernin. Niihin sisältyy myös tiettyjä Digia Oyj:n ja Digia Finland Oy:n tuottoja, kuluja, varoja, velkoja ja rahavirtoja, jotka joko siirretään Qt:lle tai jotka on kohdistettu Qt:lle carve-out-tilinpäätöksiä laadittaessa.

Carve-out-tilinpäätökset eivät välttämättä kuvaa sitä, millaiset yhdisteltyjen toimintojen tulokset, taloudelliset asemat ja rahavirrat olisivat olleet, jos Qt tytäryhtiöineen olisi ollut itsenäinen juridinen konserni 1.1.2014 lukien ja näin ollen esittänyt kyseisten tilikausien taloudelliset tiedot erillisenä konsernina. Carve-out-tilinpäätösten tarkoituksena ei myöskään ole havainnollistaa, millaiset Qt:n tuotot ja kulut, taloudellinen asema tai rahavirrat olisivat tulevaisuudessa.

Carve-out-tilinpäätökset on laadittu perustuen toiminnan jatkuvuuteen ja alkuperäisiin hankintamenoihin, kuten Digian konsernitilinpäätöksissä on aikaisemmin raportoitu.

Qt-konsernin carve-out-tilinpäätökset on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, ”IFRS”) mukaisesti. Koska IFRS ei sisällä carve-out-tilinpäätöksen laatimista koskevaa ohjeistusta, esitteisiin sisällytettäviä carve-out-tilinpäätöksiä laadittaessa on sovellettu tiettyjä historiallisten taloudellisten tietojen tuottamisessa yleisesti käytettäviä menettelyjä. Näiden carve-out-menettelyjen soveltamista kuvataan esitteessä kohdassa ”Carve-out-periaatteiden kuvaus”. Erityisten tilinpäätösten esittämistapaan vaikuttavien carve-out-menettelyjen lisäksi esitteen kohdassa ”Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät” käsitellään alueita, joilla edellytetään runsaasti harkintaa tai joilla arviot ja oletukset ovat merkittäviä carve-out-tilinpäätösten kannalta.

Keskeiset carve-out-taloudelliset tiedot

   

  1.1.‒31.12.2015
(tilintarkastettu)(tuhatta euroa)
1.1.‒31.12.2014
(tilintarkastettu)
(tuhatta euroa)
       
Liikevaihto 26.934 20.406
Liiketulos 1.786 -2.001
Tulos ennen veroja 1.591 -2.255
Tilikauden tulos 981 -2.061
Taseen loppusumma 23.869 22.883
Korollinen vieras pääoma 1.364 1.668
Nettovelkaantumisaste, % -25 -15
Omavaraisuusaste, % 55 55
Henkilöstön määrä 31.12. 195 186
Henkilöstö keskimäärin 192 191

 


TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

    

Omavaraisuusaste (%) = (Oma pääoma + vähemmistöosuus) x 100
    Taseen loppusumma - saadut ennakot
     
     
Nettovelkaantumisaste (%) = (Korollinen vieras pääoma - rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit) x 100
    Oma pääoma

 


Viimeaikainen kehitys ja merkittävät muutokset taloudellisessa asemassa

Lukuun ottamatta Digian Qt:n puolesta Digian osakkeenomistajan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen kanssa tekemää rahoitusjärjestelyä, Qt:n taloudellisessa tilassa tai liiketoiminnallisessa asemassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia 31.12.2015 ja jakautumisesitteen päivämäärän välisenä aikana.

Rahoitusjärjestelyssä on kysymys Digian osakkeenomistajan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen jakautumisessa perustettavalle Qt:lle 29.2.2016 myöntämästä lainasta. Laina on ehdollinen jakautumisen täytäntöönpanolle. Laina on kahdenkeskistä vakuudellista rahalainaa, jonka pääoma on 6,0 miljoonaa euroa ja kiinteä vuotuinen korko 7,75 prosenttia. Qt:n tulee maksaa 2,5 prosentin varauspalkkio nostamattomalle lainamäärälle. Lainan vakuutena on yrityskiinnitys Qt:n yrityskiinnityskelpoiseen omaisuuteen sekä odotetusti täytäntöönpanopäivänä Qt:n suoraan omistukseen siirtyvän tytäryhtiön The Qt Company Oy:n osakekanta ja yrityskiinnitys The Qt Company Oy:n yrityskiinnityskelpoiseen omaisuuteen. The Qt Company Oy antaa lainalle lisäksi omavelkaisen takauksen. Qt ei voi jakaa osinkoa, jos lainan lyhennykset taikka korot ovat erääntyneet ja maksamatta. Mikäli joku taho hankkii määräysvallan Qt:ssa, tulee laina maksaa takaisin velkojan niin vaatiessa. Yllä esitettyjen ehtojen lisäksi lainaan liittyy muita rahoitussopimuksille tavanomaisia erityisehtoja.

Huomautus

Tietyissä maissa, kuten Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa tämän tiedotteen ja jakautumisesitteen jakeluun saattaa liittyä lakisääteisiä rajoituksia. Tässä tiedotteessa ja jakautumisesitteessä olevaa tietoa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa Qt:n osakkeita Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa, jossa kyseisen tarjouksen tekeminen olisi lainvastaista. Tätä tiedotetta, jakautumisesitettä tai jakautumista koskevaa materiaalia ei tule toimittaa tai julkaista missään maassa noudattamatta kyseisen maan lakeja ja määräyksiä. Tämä tiedote ja jakautumisesite ei ole tarjous laskea liikkeeseen Qt:n osakkeita kenellekään sellaisessa maassa, jossa tarjouksen tekeminen kyseiselle henkilölle on lainvastaista.

 

Helsinki 4.3.2016

 

Digia Oyj
 

Hallitus

 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Juha Varelius,

p. 010 313 3000

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet


LIITTEET:
Jakautumisesite suomeksi
 


Jakautumisesite.pdf

Yhteystiedot

Osoite Digia Oyj, Atomitie 2 A, 00370 Helsinki