Digia Oyj - Osavuosikatsaus LIIKEVAIHDON KASVU YLI 10 PROSENTTIA MOLEMMISSA LIIKETOIMINNOISSA. KOTIMAAN LIIKEVOITTO PARANI SELVÄSTI JA QT PYSYI VOITOLLISENA JAKAUTUMISKULUISTA HUOLIMATTA.

Julkaisupäivä:
 29.04.2016

luokka:
 Osavuosikatsaus

HELSINKI, 2016-04-29 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
DIGIA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1-31.3.2016 29.4.2016 KELLO 09:00


LIIKEVAIHDON KASVU YLI 10 PROSENTTIA MOLEMMISSA LIIKETOIMINNOISSA. KOTIMAAN
LIIKEVOITTO PARANI SELVÄSTI JA QT PYSYI VOITOLLISENA JAKAUTUMISKULUISTA
HUOLIMATTA. YHTEENVETO:Tammi-maaliskuu 2016 (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa)

- Liikevaihto 28,6 (25,7) miljoonaa euroa, kasvua 11,4 prosenttia
- Jatkuvien toimintojen liikevaihto 21,4 (19,4) miljoonaa euroa, kasvua 10,5
prosenttia. Qt-liiketoiminnan liikevaihto 7,1 (6,3) miljoonaa euroa, kasvua
14,3 prosenttia 
- Liikevoitto 1,2 (0,7) miljoonaa euroa, liikevoittomarginaali 4,2 (2,7)
prosenttia 
- Jatkuvien toimintojen liikevoitto 0,9 (0,3) miljoonaa euroa,
liikevoittomarginaali 4,4 (1,3) prosenttia. 
- Qt-liiketoiminnan liikevoitto 0,3 (0,4) miljoonaa euroa,
liikevoittomarginaali 3,5 (6,9) prosenttia 
- Osakekohtainen tulos 0,04 (0,01) euroaDigia Oyj:n 16.3.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen
ehdotuksen mukaisesti hallituksen 16.12.2015 allekirjoittaman
jakautumissuunnitelman ja päätti Digia Oyj:n osittaisjakautumisesta. 

Jakautumissuunnitelman mukaan Digia Oyj jakautuu siten, että kaikki sen
Qt-liiketoimintaan liittyvät varat, velat ja vastuut siirtyvät jakautumisessa
syntyvälle yhtiölle, Qt Group Oyj:lle, Digia Oyj:n jatkaessa
Kotimaa-liiketoimintaa. 

Jakautuminen tulee voimaan, kun sen täytäntöönpano rekisteröidään
kaupparekisteriin. Suunniteltu rekisteröintiajankohta on 1.5.2016. Jakautumisen
tullessa voimaan Digian toimitusjohtajan Juha Vareliuksen on sovittu siirtyvän
Qt Group Oyj:n toimitusjohtajaksi. Digia Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi on
valittu DI, KTK Timo Levoranta (s. 1965). 

Tässä osavuosikatsauksessa raportoidaan sekä Digian kotimaa-liiketoiminnan eli
jatkuvien toimintojen että Qt-liiketoiminnan eli lopetettujen toimintojen
taloudellista kehitystä. 

Digia Oyj julkistaa lisäksi tänään 29.4.2016 erillisellä pörssitiedotteella
tarkempia tietoja Qt-liiketoiminnan taloudellisesta kehityksestä. 

Digia-konsernin liikevaihto jatkoi vahvaa kasvuaan vuoden 2016 ensimmäisellä
neljänneksellä. Kasvuvauhti ylitti 10 prosenttia molemmissa liiketoiminnoissa 
ollen kotimaassa 10,5 prosenttia ja Qt:ssä 14,3 prosenttia. Konsernitasolla
kasvu oli 11,4 prosenttia edellisvuoden vertailuluvuista. 

Liikevaihdon kasvun myötä myös konsernin liikevoitto parani selvästi.
Kotimaassa liikevoitto lähes kolminkertaistui edellisvuoteen verrattuna.
Qt-liiketoiminnassa jakautumiseen liittyviä kuluja ja itsenäisen toiminnan
vaatimien hallintotoimintojen pystyttämisestä aiheutuvia kuluja kertyi
alkuvuonna vielä ennakoitua vähemmän, minkä johdosta myös Qt-liiketoiminta
pysyi katsauskaudella voitollisena, vaikka sen liikevoitto laskikin
edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. 

Digia arvioi kysynnän pysyvän kohtuullisena kotimaan liiketoiminnassa ja
kotimaan liikevaihdon kasvun jatkuvan myös vuonna 2016. Kotimaan
liikevoittomarginaalin yhtiö arvioi pysyvän vuonna 2016 suurin piirtein
edellisvuoden tasolla, vaikka kotimaa-liiketoimintaa jää jakautumisen jälkeen
rasittamaan kiinteitä kustannuksia, jotka aiemmin kohdistettiin osin
Qt-liiketoimintaan. 

Digia arvioi Qt:n liikevaihdon kasvavan vuonna 2016 yli kymmenen prosenttia
viime vuoden luvuista. Vuonna 2016 Qt:lle ei enää kerry liikevaihtoa
Qt-liiketoiminnan oston yhteydessä vuonna 2012 Nokia Oyj:n kanssa sovitusta
poikkeuksellisesta lisenssikaupasta, josta vielä vuodelle 2015 jaksottui
liikevaihtoa yhteensä noin 1,4 miljoonaa euroa. 

Digian jakaantumisesta seuraavaan Qt:n itsenäistymiseen Digiasta erilliseksi
omaksi pörssiyhtiökseen liittyy merkittäviä kuluja, jotka tulevat jatkossa
rasittamaan Qt-liiketoiminnan kannattavuutta. Sanotusta syystä ja
kasvupanostuksista johtuen yhtiö arvioi Qt:n liikevoiton jäävän vuonna 2016
tappiolliseksi. JATKUVIEN JA LOPETETTUJEN TOIMINTOJEN KESKEISET TUNNUSLUVUT

                    1-3/2016 1-3/2015 Muutos%   2015
---------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto               28 580  25 652  11,4 % 107 880
---------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto                1 189    690  72,4 %  7 641
---------------------------------------------------------------------------
- suhteessa liikevaihtoon         4,2 %   2,7 %       7,1 %
---------------------------------------------------------------------------
Tilikauden voitto              824    272 202,6 %  5 228
---------------------------------------------------------------------------
- suhteessa liikevaihtoon         2,9 %   1,1 %       4,8 %
---------------------------------------------------------------------------
                                      
---------------------------------------------------------------------------
Oman pääoman tuotto %           8,1 %   3,0 %      13,5 %
---------------------------------------------------------------------------
Sijoitetun pääoman tuotto %        9,3 %   7,0 %      15,6 %
---------------------------------------------------------------------------
Korollinen vieras pääoma         13 613  16 468 -17,3 %  13 513
---------------------------------------------------------------------------
Rahavarat                 6 421   4 529  41,8 %  6 710
---------------------------------------------------------------------------
Nettovelkaantumisaste % (Net Gearing)  17,9 %  33,0 %      16,6 %
---------------------------------------------------------------------------
Omavaraisuusaste %            53,2 %  51,0 %      53,7 %
---------------------------------------------------------------------------
                                      
---------------------------------------------------------------------------
Tulos/osake, eur, laimentamaton      0,04   0,01       0,25
---------------------------------------------------------------------------
Tulos/osake, eur, laimennettu       0,04   0,01       0,25
---------------------------------------------------------------------------JATKUVIEN TOIMINTOJEN KESKEISET TUNNUSLUVUT

                 1-3/2016 1-3/2015  Muutos%  2015
---------------------------------------------------------------------
Liikevaihto            21 432  19 399  10,5 % 80 946
---------------------------------------------------------------------
Liikevoitto              936    261  259,0 %  5 854
---------------------------------------------------------------------
- suhteessa liikevaihtoon      4,4 %   1,3 %       7,2 %
---------------------------------------------------------------------
Tilikauden voitto           695    51 1274,3 %  4 246
---------------------------------------------------------------------
- suhteessa liikevaihtoon      3,2 %   0,3 %       5,2 %
---------------------------------------------------------------------
                                   
---------------------------------------------------------------------
Tulos/osake, eur, laimentamaton   0,03   0,00       0,20
---------------------------------------------------------------------
Tulos/osake, eur, laimennettu    0,03   0,00       0,20
---------------------------------------------------------------------LOPETETTUJEN TOIMINTOJEN KESKEISET TUNNUSLUVUT

                 1-3/2016 1-3/2015 Muutos%  2015
--------------------------------------------------------------------
Liikevaihto             7 148   6 253  14,3 % 26 934
--------------------------------------------------------------------
Liikevoitto              253    429 -41,0 %  1 786
--------------------------------------------------------------------
- suhteessa liikevaihtoon      3,5 %   6,9 %      6,6 %
--------------------------------------------------------------------
Tilikauden voitto           129    222 -41,8 %   981
--------------------------------------------------------------------
- suhteessa liikevaihtoon      1,8 %   3,5 %      3,6 %
--------------------------------------------------------------------
                                  
--------------------------------------------------------------------
Tulos/osake, eur, laimentamaton   0,01   0,01       0,05
--------------------------------------------------------------------
Tulos/osake, eur, laimennettu    0,01   0,01       0,05
--------------------------------------------------------------------MARKKINAT JA DIGIAN LIIKETOIMINTA

KOTIMAA-LIIKETOIMINTA:

Integraatio- ja analytiikkapalveluiden kysyntä jatkui katsauskaudella hyvänä.
Liiketoiminnan kasvu oli IT-alan yleistä markkinakasvua nopeampaa ja toiminnan
kannattavuus oli hyvä. Kehittämisinvestointeja suunnattiin digitalisaation ja
Digian laajan tarjooman mahdollistamien uudenlaisten palvelukokonaisuuksien
rakentamiseen. Investoinneilla odotetaan olevan positiivisia vaikutuksia
kilpailukykyyn vuoden 2016 aikana. Toimipaikan optimoinnin tuote- ja
liiketoimintamallien merkittäviä kehitysinvestointeja jatkettiin, mikä
odotusten mukaisesti heikensi koko liiketoiminta-alueen kannattavuutta. 

Toiminnan- ja tuotannonohjauksen liiketoiminnassa yhtiön omiin teknologioihin
perustuva ERP-liiketoiminta kehittyi suunnitellusti ja kasvoi markkinakasvua
nopeammin. Microsoft-teknologioihin perustuva ERP-liiketoiminta oli myös
kasvussa, mutta uusien hankkeiden käynnistymisessä oli viivästymistä, joka
rasitti alueen tulosta. Microsoft-pohjaisessa ratkaisuliiketoiminnassa
liikevaihdon kasvu oli negatiivista johtuen julkishallinnon hankkeiden volyymin
pienenemisestä sekä resurssien saatavuuteen liittyvistä haasteista. 

Finanssialueen tuoteratkaisuihin perustuva liiketoiminta jatkoi vahvaa kasvuaan
katsauskaudella ja sen kannattavuus säilyi kohtuullisella tasolla. Alueella
solmittiin useita uusia sopimuksia ja mm. viranomaisraportointipalvelun
asiakkaiden määrä Ruotsissa jatkoi kasvuaan. Toisaalta Ruotsissa päättyi
katsauskaudella pitkäaikainen merkittävä ylläpitoasiakkuus. 

Palveluliiketoiminta kasvoi katsauskaudella selvästi ja toiminnan kannattavuus
oli hyvä. Kysyntä yhtiön palveluille jatkoi erittäin positiivista kehitystään. QT-LIIKETOIMINTA:

Qt-liiketoiminnan kasvu jatkui katsauskaudella, joskin kasvuvauhti hidastui
vuoden 2015 erittäin voimakkaista kasvuluvuista. Toiminta oli lievästi
voitollista. 

Katsauskauden aikana julkistettiin uusi Qt 5.6 -versio. Katsauskaudella
avattiin uusi toimisto Japanissa ja myyntiresursseja on kasvatettu erityisesti
Aasiassa. 

Liiketoiminnan kehittämispanostuksia on kohdistettu erityisesti
kulutuselektroniikka- sekä autoteollisuussegmentteihin. 

Qt:n laatujärjestelmälle myönnettiin katsauskauden aikana ISO 9001:2008
-sertifikaatti. LIIKEVAIHTO

Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 28,6 (25,7) miljoonaa euroa kasvaen
11,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. 

Kotimaan liikevaihto katsauskaudella oli 21,4 (19,4) miljoonaa euroa kasvaen
10,5 prosenttia. Qt:n liikevaihto katsauskaudella oli 7,1 (6,3) miljoonaa euroa
kasvaen 14,3 prosenttia. 

Konsernin liikevaihdon kasvu johtui hyvästä palvelukysynnästä ja hyvin
sujuneesta myynnistä useilla konsernin liiketoiminta-alueilla. Toisin kuin
vuonna 2015, valuuttakurssimuutoksilla ei ollut katsauskaudella mainittavaa
merkitystä Qt:n liikevaihdon kasvuun. Valuuttakurssimuutosten vaikutus Qt:n
liikevaihdon kasvuun oli katsauskaudella yhteensä vain 0,05 miljoonaa euroa,
kun se vastaavana aikana vuonna 2015 oli 0,5 miljoonaa euroa. Qt:n liikevaihdon
kehittymiseen vaikutti heikentävästi edellisvuoden vertailulukuun sisältynyt,
vuonna 2012 Nokia Oyj:n kanssa sovittuun poikkeukselliseen lisenssikauppaan
perustunut 0,6 miljoonan euron liikevaihtoerä, jota ei enää katsauskaudella
ollut. Sanotusta poikkeuksellisesta Nokia-lisenssikaupasta puhdistettu
vertailukelpoinen Qt:n liikevaihto kasvoi katsauskaudella 26,2 prosenttia
edellisvuoteen verrattuna. 

Tuoteliiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta katsauskaudella oli 12,9
miljoonaa euroa (1-3/2015: 10,3 miljoonaa euroa) vastaten 45,3 (40,1)
prosenttia. 

Kansainvälisen liiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta katsauskaudella
oli 7,7 miljoonaa euroa (1-3/2015: 6,4 miljoonaa euroa) vastaten 27,0 (25,1)
prosenttia. TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS

Konsernin liikevoitto katsauskaudella oli 1,2 (0,7) miljoonaa euroa.
Liikevoittomarginaali (EBIT-%) oli 4,2 (2,7) prosenttia. Konsernin
vertailukelpoinen liikevoitto katsauskaudella oli 1,2 (1,1) miljoonaa euroa.
Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali (EBIT-%) oli 4,2 (4,5) prosenttia. 

Vertailukelpoiseen liikevoittoon sisältyi vuoden 2015 osalta yhteensä 0,4
miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut kotimaa-liiketoiminnassa ja vuoden
2016 osalta jakautumiseen liittyen ulkopuolisille palveluntarjoajille
maksetuista palkkioista aiheutuneet, yhteensä 0,2 miljoonan euron kulut, jotka
kohdistuivat Qt-liiketoimintaan. 

Kotimaan liikevoitto katsauskaudella oli 0,9 (0,3) miljoonaa euroa, ja
liikevoittomarginaali (EBIT-%) oli 4,4 (1,4) prosenttia. Kotimaan
vertailukelpoinen liikevoitto katsauskaudella oli 0,9 (0,7) miljoonaa euroa
kasvaen 37,1 prosenttia, ja vertailukelpoinen liikevoittomarginaali (EBIT-%)
oli 4,4 (3,5) prosenttia. 

Qt:n liikevoitto oli 0,3 (0,4) miljoonaa euroa, ja liikevoittomarginaali
(EBIT-%) oli 3,5 (6,9) prosenttia. Qt:n vertailukelpoinen liikevoitto
katsauskaudella oli 0,5 (0,5) miljoonaa euroa, ja vertailukelpoinen
liikevoittomarginaali (EBIT-%) oli 6,4 (7,4) prosenttia. 

Konsernin katsauskauden liikevoiton kasvu johtui kotimaan liikevaihdon kasvusta
ja siitä seuranneesta kotimaan kannattavuuden paranemisesta. Qt:n liikevoitto
laski jakautumiseen liittyvien kulujen ja itsenäisen toiminnan vaatimien
hallintotoimintojen pystyttämisestä aiheutuvien kulujen johdosta. 

Konsernin tulos ennen veroja katsauskaudella oli 1,0 (0,4) miljoonaa euroa ja
tulos verojen jälkeen oli 0,8 (0,3) miljoonaa euroa. 

Konsernin osakekohtainen tulos katsauskaudella oli 0,04 (1-3/2015: 0,01) euroa.
Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos katsauskaudella 0,03 (1-3/2015: 0,0)
ja lopetettujen toimintojen 0,01 (1-3/2015: 0,01) euroa. 

Nettorahoituskulut katsauskaudella olivat -0,1 (-0,3) miljoonaa euroa.RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 83,3 (12/2015: 84,3)
miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste oli 53,2 (12/2015: 53,7) prosenttia.
Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (net gearing) oli 17,9 (12/2015: 16,6)
prosenttia. Likvidit varat katsauskauden lopussa olivat 6,4 (12/2015: 6,7)
miljoonaa euroa. 

Konsernilla oli katsauskauden lopussa 13,6 (12/2015: 13,5) miljoonaa euroa
korollista vierasta pääomaa. Korollinen vieras pääoma muodostui 12,0 miljoonan
euron lyhytaikaisista lainoista rahoituslaitoksilta ja 1,6 miljoonan euron
rahoitusleasingveloista. 

Digia Oyj on sopinut uudesta, kolmivuotisesta, rahoituslainojen järjestelystä
Danske Bank Oyj:n kanssa 14.4.2016. Lainajärjestelyssä korvataan Digian
nykyinen lainakanta, yhteensä 12 miljoonaa euroa. Uuden rahoitusjärjestelyn
kokonaismäärä on 17 miljoonaa euroa. Rahoitussopimukseen liittyy tavanomaisia
yhtiön vakavaraisuuteen ja velanhoitokykyyn liittyviä kovenanttiehtoja. 

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen on myöntänyt Qt Group:lle 6,0
miljoonan euron lainan 29.2.2016. Laina tulee nostaa viimeistään kuuden
kuukauden kuluessa siitä, kun lainasopimus on allekirjoitettu. Laina on
kahdenkeskistä vakuudellista rahalainaa. Lainan vakuutena on yrityskiinnitys
Qt:n yrityskiinnityskelpoiseen omaisuuteen sekä täytäntöönpanopäivänä Qt:n
suoraan omistukseen siirtyvän tytäryhtiön The Qt Company Oy:n osakekanta.
Edellä esitettyjen ehtojen lisäksi lainaan liittyy muita rahoitussopimuksille
tavanomaisia kovenantteja ja ehtoja. 

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 1,8 miljoonaa euroa positiivinen
(1-3/2015: 0,6 miljoonaa euroa positiivinen). Investointien rahavirta
katsauskaudella oli 0,5 miljoonaa euroa negatiivinen (0,4 miljoonaa euroa
negatiivinen). Rahoituksen rahavirta katsauskaudella oli 1,5 miljoonaa euroa
negatiivinen (0,9 miljoonaa euroa negatiivinen). 

Investoinnit käyttöomaisuuteen katsauskaudella olivat yhteensä 0,5 (0,5)
miljoonaa euroa. 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) katsauskaudella oli 9,3 (7,0) prosenttia ja
oman pääoman tuotto (ROE) oli 8,1 (3,0) prosenttia. HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO

Konsernin henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 967, jossa oli kasvua 23
henkilöä eli 2,4 prosenttia verrattuna tilikauden 2015 loppuun (12/2015: 944
henkilöä). Keskimäärin henkilöstöä katsauskaudella oli 962, jossa oli kasvua 30
henkilöä eli 3,2 prosenttia verrattuna tilikauden 2015 keskiarvoon (2015: 932). 

Henkilöstön jakautuminen toiminnoittain katsauskauden lopussa:

Kotimaa      75 %
-----------------------
Qt-liiketoiminta  20 %
-----------------------
Hallinto ja johto  4 %
-----------------------Ulkomailla työskenteli katsauskauden lopussa yhteensä 152 (12/2015: 145)
henkilöä. 

Digia Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 16. maaliskuuta 2016 hallitukseen
valittiin uudelleen Päivi Hokkanen, Robert Ingman, Pertti Kyttälä ja Seppo
Ruotsalainen sekä uutena jäsenenä Martti Ala-Härkönen. Pertti Kyttälä valittiin
järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi ja Robert Ingman
hallituksen varapuheenjohtajaksi. 

Digia Oyj:n toimitusjohtajana on toiminut Juha Varelius vuoden 2008 alusta
alkaen. 

Konsernin tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Virpi Halonen vuoden 2015
varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaen. RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Digian liiketoiminnan lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät on kuvattu
vuoden 2015 tilinpäätöstiedotteessa ja ne ovat pysyneet ennallaan. Yhtiön
näkemyksen mukaan katsauskaudella ei kuitenkaan ole juurikaan näkynyt merkkejä
talouden yleisen laskusuhdanteen vaikutuksista yhtiön liiketoimintaan. 

Yhtiön liiketoiminnan riskejä ja niihin varautumista on kuvattu myös yhtiön
kotisivuilla osoitteessa www.digia.com. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Digia panostaa vuonna 2016 vahvasti kasvun edellytysten luomiseen molemmissa
liiketoiminnoissaan. Orgaanisen kasvun lisäksi yhtiö etsii aktiivisesti 
strategiaansa tukevia yritysostokohteita vauhdittamaan kotimaan liiketoiminnan
kasvua. 

Digian näkemyksen mukaan digitalisaatioon, monikanavaisuuden lisääntymiseen ja
liiketoimintamallien murrokseen liittyy merkittäviä
liiketoimintamahdollisuuksia, joihin vastaamiseksi yhtiö tulee panostamaan
vahvasti henkilöstön kehittämiseen ja rekrytointiin sekä tarjoomansa
vahvistamiseen. Kokonaisuutena Digia arvioi eri liiketoimintoihinsa palkattavan
vuoden 2016 aikana noin 150 uutta työntekijää, josta valtaosa kotimaan
liiketoimintoihin. 

Digia arvioi kysynnän pysyvän kohtuullisena kotimaan liiketoiminnassa ja
kotimaan liikevaihdon kasvun jatkuvan myös vuonna 2016. Kotimaan
liikevoittomarginaalin yhtiö arvioi pysyvän vuonna 2016 suurin piirtein
edellisvuoden tasolla, vaikka kotimaa-liiketoimintaa jää jakautumisen jälkeen
rasittamaan kiinteitä kustannuksia, jotka aiemmin kohdistettiin osin
Qt-liiketoimintaan. 

Qt-liiketoiminnan palveluiden kysyntä on ajankohtaan ja yleiseen
markkinatilanteeseen nähden kohtuullisella tasolla ja yhtiö arvioi
liiketoiminnan pitkän tähtäimen tulevaisuuden näkymät lupaaviksi. Yhtiö jatkaa
avoimen lähdekoodin lisenssimuutoksen läpiviemistä tulevissa
Qt-ohjelmistoversioissa. Lisenssimuutoksella yhtiö pyrkii edistämään
lisenssimyyntiä kaupallisille toimijoille. 

Qt-liiketoiminnan kehittämispanostus kohdistuu erityisesti sulautettuihin
järjestelmiin autoteollisuus-, digi-TV- ja teollisuusautomaatio-alueilla.
Lisäksi tuotekehityksessä panostetaan sulautettujen järjestelmien
rakentamisessa tarvittaviin lisäarvo-ominaisuuksiin sekä työkaluihin. 

Sulautettuihin järjestelmiin liittyvän myynnin kasvu heijastuu myös
liiketoiminnan ansaintalogiikkaan. Lisenssitulot tästä myynnistä kertyvät
pidemmän ajan kuluessa kertasuoritteisten lisenssimaksujen sijasta. Yhtiö
arvioi, ettei sulautettuihin järjestelmiin liittyvän myynnin kasvulla sanotusta
syystä ole merkittävää vaikutusta Qt-liiketoiminnan liikevaihtoon vielä vuonna
2016. 

Digia arvioi Qt:n liikevaihdon kasvavan vuonna 2016 yli kymmenen prosenttia
viime vuoden luvuista. Vuonna 2016 Qt:lle ei enää kerry liikevaihtoa
Qt-liiketoiminnan oston yhteydessä vuonna 2012 Nokia Oyj:n kanssa sovitusta
poikkeuksellisesta lisenssikaupasta, josta vielä vuodelle 2015 jaksottui
liikevaihtoa yhteensä noin 1,4 miljoonaa euroa. 

Valuuttakurssivaihteluilla, erityisesti US dollarin ja euron välillä, saattaa
olla merkittävää vaikutusta Qt:n liikevaihdon kehittymiseen, joskaan ainakaan
tällä hetkellä tällaista ei ole odotettavissa. Merkittävääkin heilahtelua
vuosineljännesten välisessä liikevaihdossa ja etenkin kannattavuudessa saattaa
lisäksi aiheuttaa sopimusten pitkät, jopa 18 kuukauden pituiset läpimenoajat
suurasiakasmarkkinassa. 

Digian jakaantumisesta seuraavaan Qt:n itsenäistymiseen Digiasta erilliseksi
omaksi pörssiyhtiökseen liittyy merkittäviä kuluja, jotka tulevat jatkossa
rasittamaan Qt-liiketoiminnan kannattavuutta. Sanotusta syystä ja
kasvupanostuksista johtuen yhtiö arvioi Qt:n liikevoiton jäävän vuonna 2016
tappiolliseksi. KATSAUSKAUDEN MUUT OLENNAISET TAPAHTUMAT

Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 16. maaliskuuta 2016.
Yhtiökokouksessa vahvistettiin tilivuoden 2015 tilinpäätös, myönnettiin
tilivelvollisille vastuuvapaus, päätettiin hallituksen ja tilintarkastajan
palkkiot, päätettiin hallituksen jäsenmääräksi viisi (5) sekä valittiin yhtiön
hallitus uudelle toimikaudelle. 

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiön
yhtiöjärjestyksen 4 § siten, että hallituksen jäsenten lukumäärä 5-8 muutetaan
olevan 4-8. 

Tilikauden 2015 voitonjaosta yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen
mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,08 euroa osakkeelta osakkeenomistajalle,
joka täsmäytyspäivänä 18.3.2016 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäiväksi päätettiin
29.3.2016. 

Yhtiökokous myönsi hallitukselle seuraavat valtuudet:

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 000 000 oman osakkeen
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Omia osakkeita voidaan hankkia vain
yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Hallitus päättää, miten
osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus käsittää myös
osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ Helsinki Oy:ssä sen ja
Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaan tai osakkeenomistajille
tehtävän ostotarjouksen kautta. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen
rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien
toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan julkisessa
kaupankäynnissä. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 12.3.2015 antaman valtuutuksen
ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 16.9.2017 saakka. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta
osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten
oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: Valtuutuksen
nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4 000 000
kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien
osakkeiden luovuttamista. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää
osakeanneista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajan
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan käyttää
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen,
yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen ja yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin
tarkoituksiin. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää kaikista
osakeannin ja mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan
lukien merkintähinnasta, sen maksamisesta paitsi rahalla myös kokonaan tai
osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä
olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen ja merkitsemisestä yhtiön
taseeseen. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 12.3.2015 antaman valtuutuksen ja on
voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 16.9.2017 saakka. 

Digia Oyj:n jakautuminen kahdeksi erilliseksi pörssiyhtiöksi

Digia Oyj:n 16.3.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen
ehdotuksen mukaisesti hallituksen 16.12.2015 allekirjoittaman
jakautumissuunnitelman ja päätti Digia Oyj:n osittaisjakautumisesta
jakautumissuunnitelman mukaisesti. Jakautumissuunnitelman mukaan Digia Oyj
jakautuu siten, että kaikki sen Qt-liiketoimintaan liittyvät varat, velat ja
vastuut siirtyvät jakautumisessa syntyvälle yhtiölle, Qt Group Oyj:lle, Digia
Oyj:n jatkaessa Kotimaa-liiketoimintaa. Osana jakautumista hyväksyttiin Qt
Group Oyj:n yhtiöjärjestys sekä Digia Oyj:n ylikurssirahaston alentaminen koko
määrällään, eli 7.899.485,80 eurolla. 

Yhtiökokouksessa päätettiin Qt Group Oyj:n hallituksen ja tilintarkastajan
palkkiot, päätettiin hallituksen jäsenmääräksi viisi (5) sekä valittiin yhtiön
hallitus ja tilintarkastaja. 

Qt Group Oyj:n hallituksen jäseniksi valittiin Robert Ingman, Matti Rossi,
Leena Saarinen, Tommi Uhari ja Kai Öistämö. Robert Ingman valittiin
järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi ja Tommi Uhari
hallituksen varapuheenjohtajaksi. 

Yhtiökokous myönsi Qt Group Oyj:n hallitukselle seuraavat valtuudet:

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta 

Yhtiökokous valtuutti Qt Group Oyj:n hallituksen päättämään enintään 1 000 000
oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Omia osakkeita voidaan
hankkia vain yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Hallitus
päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus käsittää myös
osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ Helsinki Oy:ssä sen ja
Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaan tai osakkeenomistajille
tehtävän ostotarjouksen kautta. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen
rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien
toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan julkisessa
kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa 16.9.2017 saakka. Qt Group Oyj:n
hallitus voi tehdä päätöksen tämän valtuutuksen perusteella vasta jakautumisen
täytäntöönpanon rekisteröinnin jälkeen. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous valtuutti Qt Group Oyj:n hallituksen päättämään maksullisesta tai
maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 2 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden
antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutuksen nojalla
hallituksella on oikeus päättää osakeanneista ja erityisten oikeuksien
antamisesta osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).
Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen
rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien
toteuttamiseen ja yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muihin yhtiön
hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden
päättää kaikista osakeannin ja mainittujen erityisten oikeuksien antamisen
ehdoista, mukaan lukien merkintähinnasta, sen maksamisesta paitsi rahalla myös
kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä
merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen ja merkitsemisestä
yhtiön taseeseen. Valtuutus on voimassa 16.9.2017 saakka. Qt Group Oyj:n
hallitus voi tehdä päätöksen tämän valtuutuksen perusteella vasta jakautumisen
täytäntöönpanon rekisteröinnin jälkeen. 

Digia Oyj tiedotti 3.3.2016 julkistaneensa Qt Group Oyj:n puolesta laaditun
jakautumisesitteen Digia Oyj:n osittaisjakautumisen toteuttamiseksi ja Qt
Groupin osakkeiden listauksen hakemiseksi NASDAQ Helsinki Oy:n pörssilistalla. 

Jakautuminen tulee voimaan, kun sen täytäntöönpano rekisteröidään

kaupparekisteriin. Suunniteltu rekisteröintiajankohta on 1.5.2016. Jakautumisen
tullessa voimaan Digian toimitusjohtajan Juha Vareliuksen on sovittu siirtyvän
Qt Group Oyj:n toimitusjohtajaksi. Digia Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi on
valittu DI, KTK Timo Levoranta (s. 1965). OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET

Digia Oyj:n osakkeiden lukumäärä 31.3.2016 oli 20 875 645 osaketta.

Yhtiöllä oli 31.3.2016 yhteensä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n mukaan 4 237
osakkeenomistajaa. 

Kymmenen suurinta omistajaa olivat:

Osakkeenomistaja               Osuus osakkeista ja äänistä
------------------------------------------------------------------------
Ingman Development Oy Ab                     20,6 %
------------------------------------------------------------------------
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Ilmarinen            14,6 %
------------------------------------------------------------------------
Jyrki Hallikainen                         7,4 %
------------------------------------------------------------------------
Kari Karvinen                           5,0 %
------------------------------------------------------------------------
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma              4,6 %
------------------------------------------------------------------------
Matti Savolainen                          4,3 %
------------------------------------------------------------------------
Sijoitusrahasto Aktia Capital                   2,9 %
------------------------------------------------------------------------
Sijoitusrahasto Säästöpankki Pienyhtiöt              1,4 %
------------------------------------------------------------------------
Sijoitusrahasto Aktia Nordic Small Cap               1,3 %
------------------------------------------------------------------------
Juha Varelius                           1,1 %
------------------------------------------------------------------------Osakkeenomistuksen jakautuminen suuruusluokittain 31.3.2016

Osakkeiden lukumäärä  Osuus omistajista Osuus osakkeista ja äänistä
---------------------------------------------------------------------
1 - 100              27,0 %            0,4 %
---------------------------------------------------------------------
101 - 1 000            55,3 %            4,9 %
---------------------------------------------------------------------
1 001 - 10 000          15,5 %            8,8 %
---------------------------------------------------------------------
10 001 - 100 000          1,6 %            11,1 %
---------------------------------------------------------------------
100 001 - 1 000 000        0,5 %            27,2 %
---------------------------------------------------------------------
1 000 001 - 4 000 000       0,1 %            47,6 %
---------------------------------------------------------------------Osakkeenomistuksen sektorijakauma 31.3.2016

                   Osuus omistajista Osuus osakkeista
------------------------------------------------------------------------
Yritykset                    4,1 %      27,5 %
------------------------------------------------------------------------
Rahoitus ja vakuutus               0,4 %      10,0 %
------------------------------------------------------------------------
Julkisyhteisöt                  0,1 %      19,2 %
------------------------------------------------------------------------
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt       0,2 %       0,6 %
------------------------------------------------------------------------
Kotitaloudet                  94,6 %      40,7 %
------------------------------------------------------------------------
Ulkomaat                     0,6 %       1,8 %
------------------------------------------------------------------------Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo katsauskauden
aikana oli 20 741 144 kpl. Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä katsauskauden
lopussa oli 20 741 144 kpl. 

Digia Oyj:llä oli katsauskauden lopussa hallussaan 57 372 kappaletta omia
osakkeita. Omien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,10 euroa
osakkeelta. Yhtiön hallussa olevien osakkeiden määrä oli 31.3.2016 noin 0,6
prosenttia osakekannasta. Yhtiö on rahoittanut 121 000 yhtiön osakkeen
hankinnan käytettäväksi yhtiön avainhenkilöiden kannustinjärjestelmiin.
Katsauskauden lopussa sanottuja osakkeita on jakamatta ja Evli Alexander
Management Oy:n hallussa 77 129 osaketta. KAUPANKÄYNTI HELSINGIN PÖRSSISSÄ KATSAUSKAUDELLA

Digia Oyj:n osake on katsauskaudella noteerattu pohjoismaisessa pörssissä
Informaatioteknologian IT Palvelut -toimialaryhmässä. Kaupankäyntitunnus on
DIG1V. Alin kaupankäyntikurssi katsauskaudella oli 5,36 euroa ja ylin 7,20
euroa. Osakkeen virallinen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä
kaupankäyntipäivänä oli 6,52 euroa. Vaihdolla painotettu keskikurssi oli 6,44
euroa. Yhtiön markkina-arvo katsauskauden päättyessä oli 136 109 205 euroa. 

Katsauskauden aikana yhtiön tietoon ei ole tullut liputusilmoituksia.KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Digia Oyj on sopinut uudesta, kolmivuotisesta, rahoituslainojen järjestelystä
Danske Bank Oyj:n kanssa 14.4.2016. Lainajärjestelyssä korvataan Digian
nykyinen lainakanta, yhteensä 12 miljoonaa euroa. Uuden rahoitusjärjestelyn
kokonaismäärä on 17 miljoonaa euroa. Rahoitussopimukseen liittyy tavanomaisia
yhtiön vakavaraisuuteen ja velanhoitokykyyn liittyviä kovenanttiehtoja. Helsingissä 29. huhtikuuta 2016Digia OyjHallitusVIESTINTÄ
Osavuosikatsauksen tiedotustilaisuus analyytikoille pidetään perjantaina
29.4.2016 klo 11.00 alkaen hotelli Scandic Simonkentän Tapiola-kabinetissa,
osoitteessa Simonkatu 9, 00100 Helsinki. Tervetuloa. LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Juha Varelius, vaihde 010 313 3000

Osavuosikatsaus ja sen esitys ovat nähtävissä konsernin internetsivuilla
www.digia.com/sijoittajat -osiossa 29.4.2016 klo 11.00 alkaen. JAKELU
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.digia.comTILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

Konsernin tuloslaskelma
Konsernitase
Konsernin rahavirtalaskelma
Laskelma oman pääoman muutoksista
Osavuosikatsauksen liitetiedotKONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUROA

1000 EUROA               1-3/2016  1-3/2015  Muutos%    2015
--------------------------------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot                               
--------------------------------------------------------------------------------
LIIKEVAIHTO               21 431,8  19 398,9  10,5 %  80 946,3
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan muut tuotot         121,4    64,7  87,5 %   427,7
--------------------------------------------------------------------------------
Materiaalit ja palvelut         -2 688,4  -2 041,0  31,7 %  -9 151,8
--------------------------------------------------------------------------------
Poistot ja arvonalentumiset        -472,9   -428,1  10,4 %  -1 607,1
--------------------------------------------------------------------------------
Muut liiketoiminnan kulut       -17 455,5 -16 733,6   4,3 % -64 760,8
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto                936,4   260,9  259,0 %  5 854,4
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Rahoituskulut (netto)           -58,1   -205,3  -71,7 %   -513,3
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Voitto ennen veroja            878,2    55,5 1481,2 %  5 341,0
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Tuloverot                 -183,5    -5,0 3578,0 %  -1 094,7
--------------------------------------------------------------------------------
TILIKAUDEN VOITTO             694,8    50,6 1274,3 %  4 246,4
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Laajan tuloslaskelman erät:                           
--------------------------------------------------------------------------------
Erät, jotka saatetaan myöhemmin                         
 siirtää tulosvaikutteiseksi:                          
--------------------------------------------------------------------------------
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät      -82,6   149,2        -26,9
 muuntoerot                                   
--------------------------------------------------------------------------------
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ,      612,2   199,7  206,5 %  4 219,5
 jatkuvat toiminnot                               
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden voiton jakautuminen:                         
--------------------------------------------------------------------------------
Emoyhtiön osakkaille            694,8    50,6 1274,3 %  4 246,4
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden laajan tuloksen                           
 jakautuminen, kotimaa                             
--------------------------------------------------------------------------------
Emoyhtiön osakkaille            612,2   199,7  206,5 %  4 219,5
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Lopetetut toiminnot                               
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden laaja tulos           173,6   211,7  -18,0 %  1 099,2
--------------------------------------------------------------------------------
Emoyhtiön osakkaille            173,6   211,7  -18,0 %  1 099,2
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Jatkuvat ja lopetetut toiminnot                         
 yhteensä                                    
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden laaja tulos           785,8   411,5  91,0 %  5 318,7
--------------------------------------------------------------------------------
Emoyhtiön osakkaille            785,8   411,5  91,0 %  5 318,7
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos/osake, EUR, jatkuvat toiminnot    0,03    0,00         0,20
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos/osake, EUR, lopetetut toiminnot    0,01    0,01         0,05
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos/osake, EUR, jatkuvat ja        0,04    0,01         0,25
 lopetetut toiminnot yhteensä                          
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos/osake, laimennettu, EUR,       0,03    0,00         0,20
 jatkuvat toiminnot                               
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos/osake, laimennettu, EUR,       0,01    0,01         0,05
 lopetetut toiminnot                              
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos/osake, laimennettu, EUR,       0,04    0,01         0,25
 jatkuvat ja lopetetut toiminnot                        
 yhteensä                                    
--------------------------------------------------------------------------------QT:N TULOSLASKELMA, 1000 EUROA

1000 EUROA                1-3/2016 1-3/2015 Muutos%    2015
--------------------------------------------------------------------------------
LIIKEVAIHTO                7 148,2  6 252,8  14,3 %  26 933,8
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut    -6 895,2 -5 823,9  18,4 % -25 343,0
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Voitto ennen veroja             171,5   330,4 -48,1 %  1 590,8
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Tuloverot                  -42,4  -108,7 -61,0 %   -609,6
--------------------------------------------------------------------------------
TILIKAUDEN VOITTO              129,1   221,7 -41,8 %   981,2
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Laajan tuloslaskelman erät:                           
--------------------------------------------------------------------------------
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää                     
 tulosvaikutteiseksi:                              
--------------------------------------------------------------------------------
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät        44,5   -10,0        118,0
 muuntoerot                                   
--------------------------------------------------------------------------------
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ,       173,6   211,7 -18,0 %  1 099,2
 lopetetut toiminnot                              
--------------------------------------------------------------------------------KONSERNITASE, 1000 EUROA

Varat                   31.3.2016 31.12.2015
---------------------------------------------------------------
                                
---------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset varat                      
---------------------------------------------------------------
Liikearvo                 44 549,7  44 549,7
---------------------------------------------------------------
Muut aineettomat hyödykkeet         6 217,8   6 485,7
---------------------------------------------------------------
Aineelliset hyödykkeet           2 005,5   1 859,1
---------------------------------------------------------------
Sijoitukset                  627,0    627,0
---------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset saamiset             28,9    29,7
---------------------------------------------------------------
Laskennallinen verosaaminen          380,7    293,3
---------------------------------------------------------------
                                
---------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset varat yhteensä        53 809,6  53 844,4
---------------------------------------------------------------
                                
---------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset varat                      
---------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset saamiset           23 106,0  23 741,1
---------------------------------------------------------------
Myytävissä olevat rahoitusvarat        330,4    330,6
---------------------------------------------------------------
Rahavarat                  6 090,2   6 379,2
---------------------------------------------------------------
                                
---------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset varat yhteensä        29 526,6  30 450,9
---------------------------------------------------------------
                                
---------------------------------------------------------------
Varat yhteensä               83 336,2  84 295,3
---------------------------------------------------------------
                                
                                
                                
Oma pääoma ja velat            31.3.2016 31.12.2015
---------------------------------------------------------------
                                
---------------------------------------------------------------
Osakepääoma                 2 087,6   2 087,6
---------------------------------------------------------------
Ylikurssirahasto              7 899,5   7 899,5
---------------------------------------------------------------
Muu rahasto                 5 203,8   5 203,8
---------------------------------------------------------------
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto   31 370,3  31 370,3
---------------------------------------------------------------
Muuntoero                   454,0    492,1
---------------------------------------------------------------
Kertyneet voittovarat           -7 638,3  -11 393,6
---------------------------------------------------------------
Tilikauden voitto               823,9   5 227,6
---------------------------------------------------------------
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  40 200,8  40 887,2
---------------------------------------------------------------
                                
---------------------------------------------------------------
Oma pääoma yhteensä            40 200,8  40 887,2
---------------------------------------------------------------
                                
---------------------------------------------------------------
Velat                             
---------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset korolliset velat        679,0   8 195,9
---------------------------------------------------------------
Saadut pitkäaikaiset ennakkomaksut      825,1    874,6
---------------------------------------------------------------
Laskennalliset verovelat           244,0    253,9
---------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset velat yhteensä        1 848,3   9 324,4
---------------------------------------------------------------
                                
---------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset korolliset velat       11 595,6   5 316,8
---------------------------------------------------------------
Muut lyhytaikaiset velat          28 453,1  28 766,8
---------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset velat yhteensä        41 287,1  34 083,7
---------------------------------------------------------------
                                
---------------------------------------------------------------
Velat yhteensä               43 135,5  43 408,1
---------------------------------------------------------------
                                
---------------------------------------------------------------
Oma pääoma ja velat            83 336,2  84 295,3
---------------------------------------------------------------Vertailukausien tase sisältää Qt-liiketoimintaan liittyvät varat ja velat,
jotka 1.5.2016 tapahtuvassa jakautumisessa siirtyvät Qt Group -konsernille. KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUROA

                     1.1.2016-31.3.2016 1.1.2015-31.3.2015
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirta:                            
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden voitto                    824         272
--------------------------------------------------------------------------------
Oikaisut tilikauden tulokseen              976         445
--------------------------------------------------------------------------------
Käyttöpääoman muutos                   424        -265
--------------------------------------------------------------------------------
Maksetut korot                      -45         -78
--------------------------------------------------------------------------------
Saadut korot                        0          0
--------------------------------------------------------------------------------
Maksetut verot                     -182         -62
--------------------------------------------------------------------------------
Lopetetut toiminnot                   -193         274
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirta                1 804         586
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Investointien rahavirta:                            
--------------------------------------------------------------------------------
Investoinnit aineellisiin ja              -466        -413
 aineettomiin hyödykkeisiin                           
--------------------------------------------------------------------------------
Lopetetut toiminnot                   -23         -18
--------------------------------------------------------------------------------
Investointien rahavirta                 -489        -431
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Rahoituksen rahavirta:                             
--------------------------------------------------------------------------------
Maksullinen osakeanti                   0          0
--------------------------------------------------------------------------------
Rahoitusleasing velkojen lyhennys            -75          0
--------------------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset            0          0
--------------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset            0          0
--------------------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaisten lainojen nostot               0          0
--------------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaisten lainojen nostot               0          0
--------------------------------------------------------------------------------
Maksetut osingot ja muu voitonjako          -1 440        -888
--------------------------------------------------------------------------------
Lopetetut toiminnot                   -26         -45
--------------------------------------------------------------------------------
Rahoituksen rahavirta                 -1 541        -933
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Rahavarojen muutos                   -225        -778
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Rahavarat tilikauden alussa              6 710        5 132
--------------------------------------------------------------------------------
Valuttakurssien muutosten vaikutus            -64         175
--------------------------------------------------------------------------------
Rahavarojen muutos                   -225        -778
--------------------------------------------------------------------------------
Rahavarat tilikauden lopussa              6 421        4 529
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Jatkuville toiminnoille kuuluvat            3 150        1 286
 rahavarat                                   
--------------------------------------------------------------------------------
Lopetetuille toiminnoille kuuluvat           3 271        3 243
 rahavarat                                   
--------------------------------------------------------------------------------LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUROA

                a b   c    d   e  f    g    h
--------------------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA 1.1.2015     2 088 0 7 899 31 370 5 204 401 -10 243 36 719
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden voitto                         5 228  5 228
--------------------------------------------------------------------------------
Laajan tuloslaskelman erät                  91        91
--------------------------------------------------------------------------------
Osingonjako                            -1 039 -1 039
--------------------------------------------------------------------------------
Omaan pääomaan kirjatut                       -111  -111
 osakeperusteiset maksut                            
--------------------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA 31.12.2015    2 088 0 7 899 31 370 5 204 492  -6 166 40 887
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                a b   c    d   e  f    g    h
--------------------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA 1.1.2016     2 088 0 7 899 31 370 5 204 492  -6 166 40 887
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden voitto                          824   824
--------------------------------------------------------------------------------
Laajan tuloslaskelman erät                 -38       -38
--------------------------------------------------------------------------------
Osingonjako                            -1 659 -1 659
--------------------------------------------------------------------------------
Omaan pääomaan kirjatut                        59   59
 osakeperusteiset maksut                            
--------------------------------------------------------------------------------
Muut erät                              128   128
--------------------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA 31.3.2016    2 088 0 7 899 31 370 5 204 454  -6 814 40 201
--------------------------------------------------------------------------------a = osakepääoma
b = uusmerkintä
c = ylikurssirahasto
d = sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
e = muut rahastot
f = muuntoerot
g = kertyneet voittovarat
h = oma pääoma yhteensäOSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet:
Osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n mukaisesti noudattaen standardia IAS 34.
Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. 

Laadinnassa on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä
2015. 1.1.2016 voimaan tulleilla IFRS-standardien muutoksilla ja tulkinnoilla
ei ole ollut olennaista vaikutusta osavuosikatsaukseen. 

Yhtiökokouksen hyväksymästä jakautumisesta johtuen Qt-liiketoiminto on esitetty
lopetettuina toimintoina. 

Liiketoiminnan kausiluonteisuus:
Konsernin liiketoimintaan vaikuttavat kuukausittainen työpäivien lukumäärä sekä
lomakaudet. 

Maksetut osingot:
Katsauskaudella on maksettu osinkoa yhteensä 1 659 291,52 euroa.

Liiketoimet lähipiirin kanssa:
Konsernin lähipiiriin kuuluvat sen hallitus, toimitusjohtaja ja konsernin
johtoryhmä sekä näiden lähipiiri ja määräysvallassa olevat yhtiöt. Konsernilla
ja sen lähipiiriin kuuluvilla tahoilla ei ollut katsauskaudella olennaisia
liiketoimia. Jatkuvien ja lopetettujen toimintojen tuloslaskelma vuosineljänneksittäin:

1000 EUROA         1-3/2016 10-12/201  7-9/2015  4-6/2015  1-3/2015
                       5                 
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto         28 580,0  30 566,7  24 552,5  27 109,2  25 651,7
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan muut      163,5   628,9   771,4   424,8   423,1
 tuotot                                     
--------------------------------------------------------------------------------
Materiaalit ja palvelut   -2 858,8  -3 484,4  -2 020,0  -2 358,3  -2 292,7
--------------------------------------------------------------------------------
Poistot ja          -610,1   -614,3   -675,9   -655,6   -615,3
 arvonalentumiset                                
--------------------------------------------------------------------------------
Muut liiketoiminnan kulut -24 085,3 -24 968,6 -20 112,8 -22 212,5 -22 477,0
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto         1 189,4  2 128,2  2 515,2  2 307,6   689,8
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Rahoituskulut (netto)     -139,6   -187,7   -40,7   -176,8   -303,8
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Voitto ennen veroja     1 049,8  1 940,5  2 474,5  2 130,8   386,0
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Tuloverot           -225,9   -494,0   -623,7   -472,9   -113,7
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden voitto       823,9  1 446,6  1 850,9  1 657,8   272,3
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden voiton                                
 jakautuminen:                                 
--------------------------------------------------------------------------------
Emoyhtiön osakkaille      823,9  1 446,6  1 850,9  1 657,8   272,3
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos/osake, EUR        0,04    0,07    0,09    0,08    0,01
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos/osake, laimennettu,    0,04    0,07    0,09    0,08    0,01
 EUR                                      
--------------------------------------------------------------------------------
Jatkuvien ja lopetettujen toimintojen keskeiset tunnusluvut:

1000 EUROA               1-3/2016 1-3/2015
----------------------------------------------------------
Toiminnan laajuus:                    
----------------------------------------------------------
                             
----------------------------------------------------------
Liikevaihto                28 580  25 652
----------------------------------------------------------
- muutos edelliseen vuoteen        11,4 %   7,1 %
----------------------------------------------------------
Sijoitettu pääoma keskimäärin       54 282  52 856
----------------------------------------------------------
Henkilöstön määrä              967    927
----------------------------------------------------------
Henkilöstö keskimäärin            932    930
----------------------------------------------------------
                             
----------------------------------------------------------
Kannattavuus:                       
----------------------------------------------------------
                             
----------------------------------------------------------
Liikevoitto                1 189    690
----------------------------------------------------------
- suhteessa liikevaihtoon         4,2 %   2,7 %
----------------------------------------------------------
Tulos ennen veroja             1 050    386
----------------------------------------------------------
- suhteessa liikevaihtoon         3,7 %   1,5 %
----------------------------------------------------------
Tilikauden voitto              824    272
----------------------------------------------------------
- suhteessa liikevaihtoon         2,9 %   1,1 %
----------------------------------------------------------
Oman pääoman tuotto            8,1 %   3,0 %
----------------------------------------------------------
Sijoitetun pääoman tuotto         9,3 %   7,0 %
----------------------------------------------------------
                             
----------------------------------------------------------
Rahoitus ja taloudellinen asema:             
----------------------------------------------------------
                             
----------------------------------------------------------
Korollinen vieras pääoma         13 613  16 468
----------------------------------------------------------
Rah.om.arvopaperit + Rahat ja pankkis.   6 421   4 529
----------------------------------------------------------
Nettovelkaantumisaste (Net Gearing)    17,9 %  33,0 %
----------------------------------------------------------
Omavaraisuusaste             53,2 %  51,0 %
----------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirta          1 804    761
----------------------------------------------------------
Tulos/osake,eur, laimentamaton       0,04   0,01
----------------------------------------------------------
Tulos/osake,eur, laimennettu        0,04   0,01
----------------------------------------------------------
Oma pääoma/osake, eur            1,93   1,73
----------------------------------------------------------
Osakkeen alin kaupantekokurssi, eur     5,36   2,74
----------------------------------------------------------
Osakkeen ylin kaupantekokurssi, eur     7,20   4,30
----------------------------------------------------------
Osakkeen keskikurssi, eur          6,44   3,42
----------------------------------------------------------
Osakekannan markkina-arvo        136 109  88 513
----------------------------------------------------------Tunnuslukujen laskentaperiaatteet on esitetty vuoden 2015 tilinpäätöksen
yhteydessä. Laskentaperiaatteissa ei ole katsauskaudella tapahtunut muutoksia.
      
Liitteet:Digia Oyj Osavuosikatsaus Q1_2016.pdf

Yhteystiedot

Osoite Digia Oyj, Atomitie 2 A, 00370 Helsinki