Digia Oyj - Pörssitiedote QT-LIIKETOIMINNAN ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES 2016

Julkaisupäivä:
 29.04.2016

luokka:
 Pörssitiedote

HELSINKI, 2016-04-29 08:01 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
DIGIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2016 KELLO 09:01QT-LIIKETOIMINNAN ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES 2016

Digia Oyj julkisti tänään osavuosikatsauksen vuoden 2016 ensimmäiseltä
neljännekseltä. Tällä tiedotteella Digia Oyj raportoi Qt-liiketoiminnan eli
lakkautettujen toimintojen taloudellista kehitystä vuoden 2016 ensimmäiseltä
neljännekseltä. YHTEENVETO:

- Liikevaihto 7,21 (6,3) miljoonaa euroa, kasvua 14,3 prosenttia
- liikevoitto 0,3 (0,4) miljoonaa euroa, liikevoittomarginaali (EBIT-%) 3,5
(6,9) prosenttia 
- vertailukelpoinen liikevoitto 0,5 (0,5) miljoonaa euroa, vertailukelpoinen
liikevoittomarginaali (EBIT-%) 3,5 (7,4) prosenttia. 
- Vertailukelpoiseen liikevoittoon sisältyi vuoden 2015 osalta yhteensä 0,04
miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut ja vuoden 2016 osalta jakautumiseen
liittyen ulkopuolisille palveluntarjoajille maksetuista palkkioista
aiheutuneet, yhteensä 0,2 miljoonan euron kulut. KESKEISET TUNNUSLUVUT

              1-3/2016 1-3/2015 Muutos%  2015
--------------------------------------------------------------
Liikevaihto          7 148   6 253  14,3 % 26 934
--------------------------------------------------------------
Liikevoitto           253    429 -41,0 %  1 786
--------------------------------------------------------------
- suhteessa liikevaihtoon   3,5 %   6,9 %      6,6 %
--------------------------------------------------------------
Tilikauden voitto        129    222 -41,8 %   981
--------------------------------------------------------------
- suhteessa liikevaihtoon   1,8 %   3,5 %      3,6 %
--------------------------------------------------------------LAINAJÄRJESTELY

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen on myöntänyt Qt Group:lle 6,0
miljoonan euron lainan 29.2.2016. Laina tulee nostaa viimeistään kuuden
kuukauden kuluessa siitä, kun lainasopimus on allekirjoitettu. Laina on
kahdenkeskistä vakuudellista rahalainaa. Lainan vakuutena on yrityskiinnitys
Qt:n yrityskiinnityskelpoiseen omaisuuteen sekä täytäntöönpanopäivänä Qt:n
suoraan omistukseen siirtyvän tytäryhtiön The Qt Company Oy:n osakekanta.
Edellä esitettyjen ehtojen lisäksi lainaan liittyy muita rahoitussopimuksille
tavanomaisia kovenantteja ja ehtoja. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Qt-liiketoiminnan palveluiden kysyntä on ajankohtaan ja yleiseen
markkinatilanteeseen nähden kohtuullisella tasolla ja yhtiö arvioi
liiketoiminnan pitkän tähtäimen tulevaisuuden näkymät lupaaviksi. Yhtiö jatkaa
avoimen lähdekoodin lisenssimuutoksen läpiviemistä tulevissa
Qt-ohjelmistoversioissa. Lisenssimuutoksella yhtiö pyrkii edistämään
lisenssimyyntiä kaupallisille toimijoille. 

Qt-liiketoiminnan kehittämispanostus kohdistuu erityisesti sulautettuihin
järjestelmiin autoteollisuus-, digi-TV- ja teollisuusautomaatio-alueilla.
Lisäksi tuotekehityksessä panostetaan sulautettujen järjestelmien
rakentamisessa tarvittaviin lisäarvo-ominaisuuksiin sekä työkaluihin. 

Sulautettuihin järjestelmiin liittyvän myynnin kasvu heijastuu myös
liiketoiminnan ansaintalogiikkaan. Lisenssitulot tästä myynnistä kertyvät
pidemmän ajan kuluessa kertasuoritteisten lisenssimaksujen sijasta. Yhtiö
arvioi, ettei sulautettuihin järjestelmiin liittyvän myynnin kasvulla sanotusta
syystä ole merkittävää vaikutusta Qt-liiketoiminnan liikevaihtoon vielä vuonna
2016. 

Digia arvioi Qt:n liikevaihdon kasvavan vuonna 2016 yli kymmenen prosenttia
viime vuoden luvuista. Vuonna 2016 Qt:lle ei enää kerry liikevaihtoa
Qt-liiketoiminnan oston yhteydessä vuonna 2012 Nokia Oyj:n kanssa sovitusta
poikkeuksellisesta lisenssikaupasta, josta vielä vuodelle 2015 jaksottui
liikevaihtoa yhteensä noin 1,4 miljoonaa euroa. 

Valuuttakurssivaihteluilla, erityisesti US dollarin ja euron välillä, saattaa
olla merkittävää vaikutusta Qt:n liikevaihdon kehittymiseen, joskaan ainakaan
tällä hetkellä tällaista ei ole odotettavissa. Merkittävääkin heilahtelua
vuosineljännesten välisessä liikevaihdossa ja etenkin kannattavuudessa saattaa
lisäksi aiheuttaa sopimusten pitkät, jopa 18 kuukauden pituiset, läpimenoajat
suurasiakasmarkkinassa. 

Digian jakaantumisesta seuraavaan Qt:n itsenäistymiseen Digiasta erilliseksi
omaksi pörssiyhtiökseen liittyy merkittäviä kuluja, jotka tulevat jatkossa
rasittamaan Qt-liiketoiminnan kannattavuutta. Sanotusta syystä ja
kasvupanostuksista johtuen yhtiö arvioi Qt:n liikevoiton jäävän vuonna 2016
tappiolliseksi. Laatimisperiaatteet:

Qt-liiketoiminnan luvut perustuvat Digia-konsernista laadittuihin Carve Out
-laskelmiin. Carve Out -laskelmaperiaatteissa ei ole tapahtunut muutoksia ja
laskentaperiaatteet on yksityiskohtaisesti kuvattu jakautumisesitteessä. KATSAUSKAUDEN MUUT OLENNAISET TAPAHTUMAT

Digia Oyj:n 16.3.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen
ehdotuksen mukaisesti hallituksen 16.12.2015 allekirjoittaman
jakautumissuunnitelman ja päätti Digia Oyj:n osittaisjakautumisesta
jakautumissuunnitelman mukaisesti. Jakautumissuunnitelman mukaan Digia Oyj
jakautuu siten, että kaikki sen Qt-liiketoimintaan liittyvät varat, velat ja
vastuut siirtyvät jakautumisessa syntyvälle yhtiölle, Qt Group Oyj:lle, Digia
Oyj:n jatkaessa Kotimaa-liiketoimintaa. Osana jakautumista hyväksyttiin Qt
Group Oyj:n yhtiöjärjestys sekä Digia Oyj:n ylikurssirahaston alentaminen koko
määrällään, eli 7.899.485,80 eurolla. 

Yhtiökokouksessa päätettiin Qt Group Oyj:n hallituksen ja tilintarkastajan
palkkiot, päätettiin hallituksen jäsenmääräksi viisi (5) sekä valittiin yhtiön
hallitus ja tilintarkastaja. 

Qt Group Oyj:n hallituksen jäseniksi valittiin Robert Ingman, Matti Rossi,
Leena Saarinen, Tommi Uhari ja Kai Öistämö. Robert Ingman valittiin
järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi ja Tommi Uhari
hallituksen varapuheenjohtajaksi. 

Yhtiökokous myönsi Qt Group Oyj:n hallitukselle seuraavat valtuudet:

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta 

Yhtiökokous valtuutti Qt Group Oyj:n hallituksen päättämään enintään 1 000 000
oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Omia osakkeita voidaan
hankkia vain yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Hallitus
päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus käsittää myös
osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ Helsinki Oy:ssä sen ja
Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaan tai osakkeenomistajille
tehtävän ostotarjouksen kautta. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen
rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien
toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan julkisessa
kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa 16.9.2017 saakka. Qt Group Oyj:n
hallitus voi tehdä päätöksen tämän valtuutuksen perusteella vasta jakautumisen
täytäntöönpanon rekisteröinnin jälkeen. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous valtuutti Qt Group Oyj:n hallituksen päättämään maksullisesta tai
maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 2 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden
antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutuksen nojalla
hallituksella on oikeus päättää osakeanneista ja erityisten oikeuksien
antamisesta osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).
Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen
rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien
toteuttamiseen ja yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muihin yhtiön
hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden
päättää kaikista osakeannin ja mainittujen erityisten oikeuksien antamisen
ehdoista, mukaan lukien merkintähinnasta, sen maksamisesta paitsi rahalla myös
kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä
merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen ja merkitsemisestä
yhtiön taseeseen. Valtuutus on voimassa 16.9.2017 saakka. Qt Group Oyj:n
hallitus voi tehdä päätöksen tämän valtuutuksen perusteella vasta jakautumisen
täytäntöönpanon rekisteröinnin jälkeen. 

Digia Oyj tiedotti 3.3.2016 julkistaneensa Qt Group Oyj:n puolesta laaditun
jakautumisesitteen Digia Oyj:n osittaisjakautumisen toteuttamiseksi ja Qt
Groupin osakkeiden listauksen hakemiseksi NASDAQ Helsinki Oy:n pörssilistalla. 

Jakautuminen tulee voimaan, kun sen täytäntöönpano rekisteröidään
kaupparekisteriin. Suunniteltu rekisteröintiajankohta on 1.5.2016. Jakautumisen
tullessa voimaan Digian toimitusjohtajan Juha Vareliuksen on sovittu siirtyvän
Qt Group Oyj:n toimitusjohtajaksi. Digia Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi on
valittu DI, KTK Timo Levoranta (s. 1965). TULOSLASKELMA, 1000 EUROA

1000 EUROA                1-3/2016 1-3/2015 Muutos%    2015
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
LIIKEVAIHTO                7 148,2  6 252,8  14,3 %  26 933,8
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan muut tuotot          42,1   358,4 -88,2 %  1 820,5
--------------------------------------------------------------------------------
Materiaalit ja palvelut           -170,4  -251,6 -32,3 %  -1 003,6
--------------------------------------------------------------------------------
Poistot ja arvonalentumiset         -137,3  -187,2 -26,7 %   -954,1
--------------------------------------------------------------------------------
Muut liiketoiminnan kulut         -6 629,7 -5 743,4  15,4 % -25 010,3
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto                 253,0   428,9 -41,0 %  1 786,4
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Rahoituskulut (netto)            -81,5   -98,5 -17,3 %   -195,6
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Voitto ennen veroja             171,5   330,4 -48,1 %  1 590,8
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Tuloverot                  -42,4  -108,7 -61,0 %   -609,6
--------------------------------------------------------------------------------
TILIKAUDEN VOITTO              129,1   221,7 -41,8 %   981,2
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Laajan tuloslaskelman erät:                           
--------------------------------------------------------------------------------
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää                     
 tulosvaikutteiseksi:                              
--------------------------------------------------------------------------------
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät        44,5   -10,0        118,0
 muuntoerot                                   
--------------------------------------------------------------------------------
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ       173,6   211,7 -18,0 %  1 099,2
--------------------------------------------------------------------------------TASE, 1000 EUROA

Varat                      31.3.2016 31.12.2015 Muutos %
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset varat                               
--------------------------------------------------------------------------------
Liikearvo                      6 562    6 562   0,0 %
--------------------------------------------------------------------------------
Muut aineettomat hyödykkeet             5 725    5 843  -2,0 %
--------------------------------------------------------------------------------
Aineelliset hyödykkeet                 439     416   5,6 %
--------------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset saamiset                 34     42  -19,2 %
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset varat yhteensä            12 761   12 863  -0,8 %
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset varat                               
--------------------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset saamiset                7 485    7 429   0,8 %
--------------------------------------------------------------------------------
Rahavarat                      3 271    3 577  -8,6 %
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset varat yhteensä            10 756   11 006  -2,3 %
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Varat yhteensä                   23 517   23 870  -1,5 %
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
                                        
                                        
Oma pääoma ja velat               31.3.2016 31.12.2015 Muutos %
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ja      8 528    8 313   2,6 %
 voittovarat                                  
--------------------------------------------------------------------------------
Muuntoero                       565     605  -6,7 %
--------------------------------------------------------------------------------
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma       9 093    8 918   2,0 %
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma yhteensä                 9 093    8 918   2,0 %
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Velat                                      
--------------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset korolliset velat             100     812  -87,7 %
--------------------------------------------------------------------------------
Saadut pitkäaikaiset ennakkomaksut           825     875  -5,7 %
--------------------------------------------------------------------------------
Laskennalliset verovelat                209     195   7,5 %
--------------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset velat yhteensä             1 825    1 881  -3,0 %
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset korolliset velat            1 238     553  124,1 %
--------------------------------------------------------------------------------
Muut lyhytaikaiset velat              12 051   12 517  -3,7 %
--------------------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset velat yhteensä            12 599   13 070  -3,6 %
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Velat yhteensä                   14 424   14 951  -3,5 %
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma ja velat                 23 517   23 869  -1,5 %
--------------------------------------------------------------------------------RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUROA

           1.1.2016-31.3.2016 1.1.2015-31.3.2015 1.1.2015-31.12.2015
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan                                 
 rahavirta:                                   
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden voitto          129         222         981
--------------------------------------------------------------------------------
Oikaisut tilikauden         261         395        1 936
 tulokseen                                   
--------------------------------------------------------------------------------
Käyttöpääoman           -459        -135         -946
 muutos                                     
--------------------------------------------------------------------------------
Maksetut korot           -82         -99         -196
--------------------------------------------------------------------------------
Saadut korot             0          0           
--------------------------------------------------------------------------------
Maksetut verot           -42        -109         -610
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan           -193         274        1 166
 rahavirta                                   
--------------------------------------------------------------------------------
Investointien            -23         -18         -233
 rahavirta                                   
--------------------------------------------------------------------------------
Rahoituksen             -26         -45         -303
 rahavirta                                   
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Rahavarojen muutos         -242         211         629
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Rahavarat             3 577        2 857        2 857
 tilikauden alussa                               
--------------------------------------------------------------------------------
Valuuttakurssien          -64         175          91
 muutosten vaikutus                               
--------------------------------------------------------------------------------
Rahavarojen muutos         -242         211         629
--------------------------------------------------------------------------------
Rahavarat             3 271        3 243        3 577
 tilikauden lopussa                               
--------------------------------------------------------------------------------Helsingissä 29. huhtikuuta 2016Digia OyjHallitusLISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Juha Varelius, vaihde 010 313 3000JAKELU
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.digia.com
      

Yhteystiedot

Osoite Digia Oyj, Atomitie 2 A, 00370 Helsinki