Digia Oyj - Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset DIGIA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Julkaisupäivä:
 16.03.2016

luokka:
 Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Helsinki, 2016-03-16 15:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
DIGIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.3.2016  KLO 16.00


DIGIA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN


Digia Oyj:n 16. maaliskuuta 2016 kokoontunut varsinainen yhtiökokous vahvisti
yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen tilikaudelta 1.1.-31.12.2015
sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 

Osingonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2015
päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan osinkoa maksetaan 0,08
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 18.3.2016 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 29.3.2016. 

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen viisi jäsentä. Hallituksen jäseninä
jatkavat Päivi Hokkanen, Robert Ingman, Pertti Kyttälä ja Seppo Ruotsalainen.
Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Martti Ala-Härkönen. Hallitus valitsi
yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen
puheenjohtajaksi Pertti Kyttälän ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Robert
Ingmanin. 

Hallitus päätti kokouksessaan hallituksen valiokuntien kokoonpanosta seuraavaa:

Tarkastusvaliokunta: Pertti Kyttälä (pj.), Seppo Ruotsalainen ja Martti
Ala-Härkönen 
Palkitsemisvaliokunta: Päivi Hokkanen (pj.), Robert Ingman ja Martti
Ala-Härkönen 
Nimitysvaliokunta: Robert Ingman (pj.), Pertti Kyttälä ja Seppo Ruotsalainen

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituspalkkiot pidetään ennallaan ja hallituksen
jäsenille maksetaan palkkiona 2.500 euroa kuukaudessa, hallituksen
varapuheenjohtajalle 3.500 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle
5.500 euroa kuukaudessa. Lisäksi jäsenille maksetaan kokouspalkkioina 500 euroa
kokoukselta ja valiokuntien kokoukselta. 

Tilintarkastajan palkkiot

Yhtiökokous päätti tilintarkastajalle suoritettavan palkkiota ja kustannusten
korvausta yhtiön hyväksymää kohtuullista laskua vastaan. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2.000.000 oman osakkeen
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan
kuuluvilla varoilla. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia
osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa. Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen julkisessa
kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen ja Euroclear Finland Oy:n
sääntöjen ja ohjeiden mukaan, tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen
kautta. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen,
yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinnan tulee perustua
osakkeen markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus korvaa
yhtiökokouksen 12.3.2015 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan
valtuutuspäätöksestä eli 16.9.2017 saakka. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta
osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien
antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: Valtuutuksen nojalla
annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4.000.000
kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien
osakkeiden luovuttamista. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää
osakeanneista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajan
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan käyttää
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen,
yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen ja yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin
tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden
päättää kaikista osakeannin ja mainittujen erityisten oikeuksien antamisen
ehdoista, mukaan lukien merkintähinnasta, sen maksamisesta ja merkitsemisestä
yhtiön taseeseen. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 12.3.2015 antaman
valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli
16.9.2017 saakka. 

Yhtiöjärjestyksen muutos

Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen 4 § muutetaan siten, että
hallituksen jäsenten lukumäärä 5-8 muutetaan olevan 4-8. Muilta osin 4 § ei
muuteta. Näin ollen 4 § kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti: 

4 § Hallitus
Hallitukseen kuuluu neljästä kahdeksaan (4-8) varsinaista jäsentä. Hallituksen
jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. 

Jakautumissuunnitelman hyväksyminen ja osittaisjakautumisesta päättäminen

Yhtiökokous hyväksyi jakautumissuunnitelman ja päätti Digia Oyj:n
osittaisjakautumisesta jakautumissuunnitelman mukaisesti.
Jakautumissuunnitelman mukaan Digia Oyj jakautuu siten, että kaikki sen
Qt-liiketoimintaan liittyvät varat, velat ja vastuut siirtyvät jakautumisessa
syntyvälle yhtiölle, Qt Group Oyj:lle. Digia Oyj jatkaa Kotimaa-liiketoimintaa. 

Osana jakautumista hyväksyttiin Qt Group Oyj:n yhtiöjärjestys, joka on
jakautumissuunnitelman liitteenä, sekä Digia Oyj:n ylikurssirahaston
alentaminen koko määrällään, eli 7.899.485,80 eurolla. Siltä osin kuin
alennettavaa määrää ei käytetä varojen jakamiseksi Qt Group Oyj:lle, se
kirjataan Digia Oyj:n sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. 

Qt Group Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärä

Yhtiökokous vahvisti Qt Group Oyj:n hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5).

Qt Group Oyj:n hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous päätti valita Qt Group Oyj:n hallitukseen viisi jäsentä: Robert
Ingman, Matti Rossi, Leena Saarinen, Tommi Uhari sekä Kai Öistämö. Hallitus
valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
hallituksen puheenjohtajaksi Robert Ingmanin ja hallituksen
varapuheenjohtajaksi Tommi Uharin. 

Hallitus päätti kokouksessaan hallituksen valiokuntien kokoonpanosta seuraavaa:

Tarkastusvaliokunta: Tommi Uhari (pj.), Kai Öistämö ja Matti Rossi
Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta: Leena Saarinen (pj.), Tommi Uhari ja Robert
Ingman 

Qt Group Oyj:n hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että Qt Group Oyj:n hallitukseen valittaville jäsenille
maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä, palkkiona 2.500 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle
3.500 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 5.500 euroa
kuukaudessa. Lisäksi kaikille jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa
hallituksen kokoukselta ja hallituksen valiokunnan kokoukselta. Mikäli
hallituksen jäsen tekee yhtiön hyväksi työtä erillisen toimisopimuksen
perusteella, ei tälle makseta edellä mainittua luottamustoimeen perustuvaa
kuukausipalkkiota eikä kokouskohtaista kokouspalkkiota. Edellä mainittujen
palkkioiden lisäksi ehdotetaan, että tavanomaiset ja kohtuulliset
hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset korvataan hallituksen jäsenille
laskua vastaan. 

Qt Group Oyj:n tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkiot

Yhtiökokous valitsi Qt Group Oyj:n tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab
päävastuullisena tilintarkastajanaan Kim Järvi, KHT. 

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan
kohtuullisen, yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 

Qt Group Oyj:n hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1.000.000 oman osakkeen
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan
kuuluvilla varoilla. Qt Group Oyj:n hallitus päättää, miten osakkeita
hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen
julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen ja Euroclear Finland
Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaan, tai osakkeenomistajille tehtävän
ostotarjouksen kautta. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai
toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai
muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinnan tulee
perustua osakkeen markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus on
voimassa 16.9.2017 saakka. Qt Group Oyj:n hallitus voi tehdä päätöksen tämän
valtuutuksen perusteella vasta jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin
jälkeen. 

Qt Group Oyj:n hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous valtuutti Qt Group Oyj:n hallituksen päättämään maksullisesta tai
maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten
oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: Valtuutuksen
nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2.000.000
kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien
osakkeiden luovuttamista. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää
osakeanneista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajan
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan käyttää
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen,
yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen ja yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin
tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden
päättää kaikista osakeannin ja mainittujen erityisten oikeuksien antamisen
ehdoista, mukaan lukien merkintähinnasta, sen maksamisesta ja merkitsemisestä
yhtiön taseeseen. Valtuutus on voimassa 16.9.2017 saakka. Qt Group Oyj:n
hallitus voi tehdä päätöksen tämän valtuutuksen perusteella vasta jakautumisen
täytäntöönpanon rekisteröinnin jälkeen. Digia Oyj


Hallitus
LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Juha Varelius,
gsm 0400 855 849,
sähköposti: juha.varelius@digia.com


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.digia.com
            

Yhteystiedot

Osoite Digia Oyj, Atomitie 2 A, 00370 Helsinki